Aug - 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

สำนักงานปลัด  รับผิดชอบงาน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกและคณะผู้บริหารฯ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบัญญัติตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี   งานส่งเสริมอาชีพ  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

1.   งานบริหารทั่วไป   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ งานทะเบียน ยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี      งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
2.  งานกหมายและคดี    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานนิติการ งานระเบียบการคลัง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
3. งานนโยบายและแผน    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานการประชุม งานข้อบัญญัติตำบล   งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ งานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  งานประชุมหรืออบรม    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

4.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดระเบียบชุมชน  จัดทำทะเบียนสมาชิกและกลุ่มองค์กรชุมชน  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติพื้นฐานตำบล  งานประชุมหรืออบรม  เพิ่มพูนความรู้ชุมชน  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมอาชีพ  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
5.  งานการเจ้าหน้าที่  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้ายและเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  ฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานพัฒนาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย